Nederlands
  nl
English
  en
contact veelgestelde vragen
log in
VU
 

Privacy statement MFVU

Studievereniging MFVU en VU Boekhandel als uitvoerder van de bestelling gebruiken de aan haar verstrekte gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst om je als koper te informeren over de afhandeling van orders en om je order te kunnen bezorgen.
Via de website en/of webwinkel van MFVU worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, jij als consument in dit geval. MFVU acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij je rechten respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag van jou ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
MFVU is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, wat we met je gegevens doen en welke rechten je als betrokkene hebt. MFVU zal jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze verklaring omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij verwerken de volgende (persoons)gegevens van jou:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- Emailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht

Doeleinden en grondslagen van verwerking


De doeleinden van deze gegevensverwerkingen zijn divers:
- Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet jij je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat jij deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij jou kunnen bereiken in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
- Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.
- Contactformulier
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Jij kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door jou gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor ontvangst opsturen van jouw bestelling en sturen factuur) of ons gerechtvaardigde belang, dat wij altijd zullen afwegen tegen jouw rechten en vrijheden als betrokkene. Indien je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, heb je het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van jouw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op jouw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en jouw gegevens (na afloop van een eventuele wettelijke bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

- Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, namelijk de leverancier of lokale ondernemer die het product levert, de bezorgdienstverlener die zorg draagt voor de betaling en de host/beheerder van onze website. Jouw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder jouw voorafgaande toestemming. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.
- Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Raadpleeg ons separaat gepubliceerde beveiligingsbeleid voor meer informatie.
- Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als noodzakelijk in het kader van het doel waarvoor zij verzameld zijn, bijvoorbeeld zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen (inclusief garantie). Aangezien alle klanten MFVU studenten zijn worden de gegevens gewist na 5 jaar (maximale duur studie) inactiviteit van jouw account, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor financiële gegevens). - Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. MFVU maakt daar op haar website en in haar webwinkel zeer sporadisch gebruik van. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
- Uw rechten
Jij hebt recht op inzage in de gegevens die we over jou verwerken. Ook heb je het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verder kan je, indien je daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over ons privacybeleid of verzoeken tot uitoefening van bovenstaande rechten kan je te allen tijde contact met ons opnemen via de gegevens opgenomen onderaan deze verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij zullen inkomende verzoeken uiterlijk binnen vier (4) weken na ontvangst beantwoorden. Een verzoek tot verwijdering kan je doen via email. Je krijgt per ommegaande een reactie van ons.

leveringsvoorwaarden privacy statement copyright disclaimer veelgestelde vragen contact
 
Welkom bij MFVU